A A A

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI – ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Elfipo s.c. dostosowało procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako RODO) informujemy, że ELFIPO S.C. zaktualizowało Politykę Prywatności, w szczególności w zakresie przysługujących praw dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych naszych dotychczasowych Klientów, jak również potencjalnych Klientów.

I Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do następujących przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako RODO) obowiązujące od 25 maja 2018r.

• nowe przepisy ustawodawstwa polskiego.

II Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

ELFIPO S.C. ELŹBIETA POCZTA FILIP POCZTA z siedzibą w Poznaniu (61-694), ul. Żołnierzy Lenino 42. Z administratorem można kontaktować się listownie, bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail: salon@slender-life.com.pl, również pod numerem telefonu 61 8203161.

III Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Elfipo s.c. zbiera dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Dane osobowe o których mowa, mogą obejmować Państwa dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, tj. adres e-mail, numer telefonu. Dane osobowe pozyskiwane są na potrzeby działania Salonu Kształtowania Sylwetki w Poznaniu, ul. Winogrady 10, poprzez podanie ich w trakcie bieżącej współpracy drogą elektroniczną lub w sposób ręczny. Dane osobowe pozyskane w trakcie kontaktu z Klientem przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy współpracy.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych w oparciu o konkretny przepis prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

• Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;

• Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który stanowi, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. ( np. w celu wystawiania i przechowywania faktur);

• Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Global Inkaso jest przetwarzanie danych osobowych jakim jest adres e-mail w celach marketingu bezpośredniego i celach informacyjnych, poprzez wysyłanie zapytania ofertowego z prośbą o kontakt, a w dalszej kolejności przedstawienia oferty handlowej dotyczącej windykacji/wykupu wierzytelności;

• Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który stanowi, że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

IV Okres przechowywania danych osobowych

Elfipo s.c. przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

V Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych;

• żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, bądź uległy zmianie;

• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

• żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - czyli do usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

• prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które przekazaliście nam Państwo lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy dane przekazać;

• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych, a po zmianie ustawodawstwa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

• w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: salon@slender-life.com.pl, kontakt pisemny lub telefoniczny 618203161.

VI Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

VII Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Jedynie za Państwa zgodą dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w zgodach w zależności od treści zgody na przetwarzanie i udostępnianie. Ponadto przekażemy je odbiorcom trzecim jedynie wówczas, jeżeli będzie ku temu podstawa prawna, np. organom państwowym takim jak Sąd, Prokuratura, Policja, innym administratorom jak np. kurier dostarczający Państwu umowę z nami.

VIII Zasady przetwarzania danych osobowych i procedury związane z ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych

W ramach przetwarzania danych osobowych Elfipo s.c., mając na względzie przepis art. 5 RODO, przykłada wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”).

Kierujemy się zasadą minimalizacji danych, tj. zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane („minimalizacja danych”).

Cele gromadzenia Państwa danych osobowych są jasno określone i mają oparcie w przepisach prawa. Nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”).

Dbamy także o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na wnioski o sprostowanie bądź aktualizację danych („prawidłowość”).

Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe są traktowane poufnie i są chronione przed przypadkowym ujawnieniem ich osobom trzecim („integralność i poufność”).

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Państwa danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki do ochrony danych osobowych.

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

 
slender-life.com.pl - fitness, siłownia dla pań i aerobik - Poznań